ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตร “CompTIA Security+” รุ่นที่ 5
ระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2563

# ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1  คุณกริช  จั่นอาจ  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
2  คุณกิตติเกียรติ  พาราไพรสัณฑ์  บริษัท บิซิเนสออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
3  คุณขุนพล  พึ่งพา  บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
4  คุณจุไรรัตน์  ทรัพย์เจริญกูล  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
5  คุณเฉลิมชาติ  โห้มาต  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
6  คุณชัยมงคล  เคียนงาม  บริษัท ดูอัล คอร์ ซิสเต็ม จำกัด
7  คุณธงชัย  ราภา  บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
8  คุณธนชัย  ทองคำ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
9  คุณธวัชชัย  ปิ่นสุวรรณ  บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
10  คุณธีรสิทธิ์  พิชญังกูร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11  คุณนครินทร์  โพธิ์วุฒินุกูล  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
12  คุณนันทวิทย์  ตุลัยญานนท์  บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
13  คุณปฏิคม  สุขสำราญ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
14  คุณปาริชาต  มาลาสิน  กองทัพอากาศ
15  คุณพงศ์ธร  วิทย์สหมุนี  บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จำกัด
16  คุณพรชัย  วิชิตสุวรรณ  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
17  คุณพรชาย  เลิศมงคลชัยคุณ  บริษัท วันคอนซัลติ้ง จำกัด
18  คุณพรทิพา  โชคสูงเนิน  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
19  คุณพัฒนันท์  แดงอาจ  บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
20  คุณพิมลชญา  สุขโข  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
21  คุณพิรุณ  พานิชผล  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
22  คุณภูมิสันต์  บุญชูช่วย  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
23  คุณมนัสชัย  ใจเอื้อ  บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
24  คุณวรรธธิษณุ์  ก้องไกรเย็นอุระ  บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน
25  คุณวรวิทย์  กิติกุศล  บริษัท ทริปเปิล ที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
26  คุณวัชรภูมิ์  ไวว่อง  สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
27  คุณวิชยุตม์  แท่งทองคำ  บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
28  คุณศักดิ์ดา  สายโสม  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
29  คุณศุภวัชร์  คีรีรัตน์  กรมการทหารสื่อสาร
30  คุณสมิทธ์  ณ นคร  บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด
31  คุณอินทนนท์  เหรียญทอง  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

“กรรมการโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของ กรรมการโครงการฯ และผลการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

ฝ่ายรับสมัครและบริหารโครงการฯ”เอกสารประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตร “CompTIA Security+” รุ่นที่ 5
หนังสือยินยอม หลักสูตร “CompTIA Security+” รุ่นที่ 5

คณะกรรมการโครงการฯ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าอบรมโดยการส่งเอกสาร ดังนี้

  1. หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน
  2. หนังสือยินยอมเข้าร่วมอบรม
สามารถแนบไฟล์ที่ เมนู "Attach File" หรือ

ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนเวลา 18.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์