ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตร “CompTIA Security+” รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2563

# ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1  คุณเกียรติศักดิ์  เกษรกุหลาบ  บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด
2  คุณจรรยารักษ์  สุอำภา  บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3  คุณจิราพร  ธรรมกิตติ  บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
4  คุณเจตนันต์  เจือจันทร์  มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักคอมพิวเตอร์
5  คุณชนาธิป  หล้าเต็น  บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
6  คุณชัชพล  มณีกุล  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
7  คุณชัยยะ  แพรกจินดา  บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
8  คุณชาติภูมิ  อัชฌายะสุนทร  บริษัท กสิกร ซอฟต์ จำกัด
9  คุณโชติกา  จิตต์บรรเทา  บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
10  คุณณัฐนรี  ศรีไชย  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
11  คุณธนา  ชวาลา  บริษัท ธนพรรษ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
12  คุณธัชรินทร์  ธรรมรัตน์  บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด
13  คุณธีรพงศ์  เรือนน้อย  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
14  คุณนิติพงษ์  ทองคงเหย้า  บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
15  คุณบรรจง  ความมานะ  บริษัท ไนกี้ (ประเทศไทย) จำกัด
16  คุณปริญญ์  ศรเลิศล้ำวาณิช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
17  คุณพิชญา  ใจมั่น  บริษัท คลาเรียนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
18  คุณพิทักษ์  แท่นแก้ว  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
19  คุณพิศิษฐ์  ยิ่งยวด  บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
20  คุณรณกร  ถ้อยสุนทร  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
21  คุณรวิชญ์  ผ่อนผาสุข  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
22  คุณวัชรพงศ์  โอฐน้อย  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
23  คุณวิลาสินี  เรืองอร่าม  บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
24  คุณศศกร  พิเชฐจำเริญ  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
25  คุณเศวต  ศรีตลานุกต์  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
26  คุณสุดสงวน  งามสุริยโรจน์  มหาวิทยาลัยมหิดล
27  คุณอภิชาติ  จายะพันธุ์  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
28  คุณอาคม  มาบุญธรรม  บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
29  คุณเอกลักษณ์  เหลื่อมล้ำ  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

“กรรมการโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของ กรรมการโครงการฯ และผลการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

ฝ่ายรับสมัครและบริหารโครงการฯ”เอกสารประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตร “CompTIA Security+” รุ่นที่ 4
หนังสือยินยอม หลักสูตร “CompTIA Security+” รุ่นที่ 4

คณะกรรมการโครงการฯ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าอบรมโดยการส่งเอกสาร ดังนี้

  1. หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน
  2. หนังสือยินยอมเข้าร่วมอบรม
สามารถแนบไฟล์ที่ เมนู "Attach File" หรือ

ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 ก่อนเวลา 18.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์