ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตร “CompTIA Security+” รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562

# ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1  คุณกมลวรรณ  ไตรจรูญเลิศ  บริษัท มายด์เทอร่า จำกัด
2  คุณกิตติคม  เกศอรุณสกุล  บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
3  คุณกิตติพงศ์  สุวรรณวงศ์  บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
4  คุณจิรวัฒน์  หุยากรณ์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ จำกัด
5  คุณจิระอมร  ศรีประเสริฐ  บริษัท คิง เพาเวอร์ คลิก จำกัด
6  คุณชญาน์พัชร   เหิรเมฆ  บริษัท มายด์เทอร่า จำกัด
7  คุณชนินทร์  ฮุนตระกูล  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด
8  คุณชาดา  กัณณรงค์  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
9  คุณชุมพล  นาคประกอบ  ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (กฟผ.)
10  คุณณัฐไชยเฉลิม   วงศ์ใหญ่  กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
11  คุณทวีป  ตะวันอร่ามศรี  บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย์ จำกัด
12  คุณเทียนชัย  เข็มงาม  กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
13  คุณไทนน์  ไตรภักดิ์  บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
14  คุณธมน  หมัดโต๊ะบวด  บริษัท มายด์เทอร่า จำกัด
15  คุณนรานนท์  อธิมา  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16  คุณนเรศร์  ปลื้มญาติ  กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี
17  คุณประเสริฐ  ช่างรูปพรรณ  บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด
18  คุณปวริศ  ตันบุญจิตต์  บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
19  คุณปุรวิชญ์  ผาเจริญ  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
20  คุณพสิษฐ์  พงศ์วรินทร์  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
21  คุณมานะ  จงเจริญพิพัฒน์  ธนาคารไทยเครดิต รายย่อย จำกัด (มหาชน)
22  คุณยศวรรธก์  วงษ์จันทร์  กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี
23  คุณรุ่งทิวา  โลหณุต  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
24  คุณวทัญญู  พุ่มมาลา  บริษัท คิง เพาเวอร์ คลิก จำกัด
25  คุณวรรณวนัช   คณะรัฐ  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
26  คุณวิศิษฎ์  ลิ้มพัฒนสิริ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
27  คุณวุฒิพงษ์  อนงค์พรยศกุล  บริษัท ไอเบล (ประเทศไทย) จำกัด
28  คุณสันติ  เซี่ยงวงษ์  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
29  คุณสัพพัญญู  ชูแก้ว  กองทัพอากาศ
30  คุณสิริรักษ์  ไทยมีสุข  การไฟฟ้านครหลวง
31  คุณสุภามาศ  ภู่วิวัฒนางกูร  ธนาคารไทยเครดิต รายย่อย จำกัด (มหาชน)
32  คุณเสกสรร  มะณี  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
33  คุณอดิศักดิ์  มากเจริญ  โรงพยาบาลพนมสารคาม
34  คุณอานนท์  จันทรเสนา  บริษัท ทาเคเบะ(ไทยแลนด์) จำกัด
35  คุณเอกลักษณ์  นาคสุทธิ  บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
36  คุณเอนก  วิรุณศักดิ์  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

“กรรมการโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของ กรรมการโครงการฯ และผลการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

ฝ่ายรับสมัครและบริหารโครงการฯ”เอกสารประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตร “CompTIA Security+” รุ่นที่ 3
หนังสือยินยอม หลักสูตร “CompTIA Security+” รุ่นที่ 3

คณะกรรมการโครงการฯ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าอบรมโดยการส่งเอกสาร ดังนี้

  1. หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน
  2. หนังสือยินยอมเข้าร่วมอบรม
สามารถแนบไฟล์ที่ เมนู "Attach File" หรือ

ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ก่อนเวลา 18.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์