ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตร “CompTIA Security+” รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2562

# ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1  คุณกมล  ทองขาว  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2  คุณกันตพงษ์  ศันสนะเกียรติ  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
3  คุณจิตตรา   ชัยรักษ์วงศา  บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4  คุณจิตติศักดิ์  เสนาจักร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)
5  คุณณัฐดล  ผ่องแผ้ว  บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
6  คุณณัฐพล  กุระปะ  บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
7  คุณณัฐวุฒิ  ภาษีรอด  บริษัท ไอ-ทรี ครีเอชั่น จำกัด
8  คุณบัณฑูรย์  อลงกรณ์โชติกุล  บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
9  คุณปฏิพล  พิมานเมฆินทร์  กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี
10  คุณพงศกร  ตันอารีย์  กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
11  คุณพงษ์เกียรติ  จงไตรลักษณ์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.
12  คุณพยุงศักดิ์  คล่องยันต์  บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด มหาชน
13  คุณพิมลพรรณ  สืบศรี  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
14  คุณพูนพัฒน์  ขันธาโรจน์  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
15  คุณภาคิน  สุขพรหม  กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี
16  คุณไมตรี  ดีครื้น  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
17  คุณฤทธิเดช  แสงแจ่ม  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
18  คุณวรรณวิษา  สิทธี  บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด
19  คุณวศิน  ศรีใส  บริษัท เซ็นส์ อินโฟ เทค จำกัด
20  คุณวิจัย  ทองโสม  บริษัท เกนฟูล จำกัด
21  คุณวิรัช  หิมพานต์  บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
22  คุณสถิตย์  ศักดิ์อาธรทรัพย์  ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)
23  คุณสมมาตร  โสภณ  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด
24  คุณสาธิต  ชูโชติ  บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
25  คุณสุรโชค  กังวานวาณิชย์  กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี
26  คุณอนุพันธ์  ชัยราช  บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
27  คุณอโนธร  ศรีทองใบ  กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
28  คุณอมรชัย  ลีลาขจรจิตร  กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
29  คุณอมรเทพ  ทองเหลือง  บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

“กรรมการโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของ กรรมการโครงการฯ และผลการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

ฝ่ายรับสมัครและบริหารโครงการฯ”เอกสารประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตร “CompTIA Security+” รุ่นที่ 2
หนังสือยินยอม หลักสูตร “CompTIA Security+” รุ่นที่ 2

คณะกรรมการโครงการฯ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าอบรมโดยการส่งเอกสาร ดังนี้

  1. หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน
  2. หนังสือยินยอมเข้าร่วมอบรม
สามารถแนบไฟล์ที่ เมนู "Attach File" หรือ

ภายในวันที่ 13 กันยายน 2562 ก่อนเวลา 18.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์