ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตร “CompTIA Security+” รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2562

# ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1  คุณเกรียงไกร  เวชกุล  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
2  คุณแคทลียา  กาญจนพิบูลย์  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3  คุณจิรัฏฐ์  ถิรวิลาวัลย์  บริษัท ซันซุยชะ(ประเทศไทย) จำกัด
4  คุณชนกนันทน์  สมสุขทวีกูล  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
5  คุณชนันธร   ติยานนท์  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
6  คุณณัฐพงษ์  เกตุแก้ว  บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด
7  คุณณัฐวุฒิ  วันแอเลาะ  บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน)
8  คุณทศพล  พึ่งสุจริตธรรม  บริษัท ซีพีแรม จำกัด
9  คุณธนวัฒน์  บำรุงไทย  บริษัท ทิสโก้อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด
10  คุณนนทชัย  สมนาเมือง  บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
11  คุณพงศ์ศรัณย์  บุญโญปกรณ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12  คุณพรศักดิ์  แสนศรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13  คุณพลกฤษณ์  อุตพรม  บริษัท ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จำกัด
14  คุณพีรศิลป์  สันธนะพันธ์  บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
15  คุณยุทธชัย  ราชเมืองฝาง  บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
16  คุณวณัช  พาดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17  คุณวรวิทย์   สุขสมวัฒน์  บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด
18  คุณวสันต์  สำราญจิตต์  บริษัท พาราแอดวานซ์อินโฟเทค จำกัด
19  คุณวัชรพัฒน์  เรืองวรวิภาส  บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
20  คุณวิเชษฐ์  เจือตี๋  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
21  คุณวีรพงษ์  แซ่หลิ่ว  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
22  คุณวีรภูมิ  สะโมทาน  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
23  คุณศิลป์ชัย   กิจธนไพบูลย์  บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
24  คุณศุภเกียรติ  สาธุวรรณ  บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
25  คุณศุภเชษฐ์  เปี่ยมสุข  บริษัท อาซากิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
26  คุณสิรินยา  สีเตาปูน  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
27  คุณสุรีวรรณ  สุขเกษม  บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด มหาชน
28  คุณอภินพ  สังสิลลา  บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
29  คุณอมรเดช  แจ่มสว่าง  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
30  คุณอาทิตย์  ภาพันธ์  บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด

“กรรมการโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของ กรรมการโครงการฯ และผลการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

ฝ่ายรับสมัครและบริหารโครงการฯ”เอกสารประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตร “CompTIA Security+” รุ่นที่ 1
หนังสือยินยอม หลักสูตร “CompTIA Security+” รุ่นที่ 1

คณะกรรมการโครงการฯ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าอบรมโดยการส่งเอกสาร ดังนี้

  1. หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน
  2. หนังสือยินยอมเข้าร่วมอบรม
สามารถแนบไฟล์ที่ เมนู "Attach File" หรือ

ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ก่อนเวลา 18.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์