ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตร “CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+)” รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2562

# ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1  คุณกิตติ  พฤกษ์ธาดาชัย  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
2  คุณฉัตรชัย  วิริยาภิรมย์  ธนาคารออมสิน
3  คุณชนันท์กรณ์  จันแดง  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4  คุณณัฏฐภัทร  บุญพระเกศ  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
5  คุณทิพย์สุดา  วงศ์สุวรรณ  บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
6  คุณธนวิทย์  ขันตี  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
7  คุณธีรวัฒน์  ชมภูวิเศษ  บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
8  คุณธีระ  พงษ์พุทธรักษ์  บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
9  คุณบุญมา  สิรินิจศรีวงศ์  บริษัท โปรเฟสชันนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด
10  คุณบุญวัฒน์  ภัทรชัยชาญ  บริษัท เอ็มทีเอส พร้อมเซิฟ จำกัด
11  คุณปนิตา  มักประเสริฐ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
12  คุณปรมินทร์  ช่วงมณี  บริษัท ซิลเวอร์ บูลเล็ท ซีเคียวริตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
13  คุณประวีณ  เลิศล้ำ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
14  คุณปองทอง  สาคำ  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
15  คุณปัญญา  ทองคำดี  ธนาคารออมสิน
16  คุณปิยะพล  ปิยะกิจ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
17  คุณพัชรินทร์  บาชาร  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
18  คุณพิชัย  ชัยพูน  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
19  คุณพิมาณ  ก้านแก้ว  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
20  คุณพีระพัฒน์  พัสตรพิจิตร  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
21  คุณมงคล  กิติธนานุวัฒน์  บริษัท แอพเวิร์คส์ จำกัด
22  คุณวิลาสินี  เทพสุนทร  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
23  คุณสมบูรณ์  สอนศรี  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
24  คุณสัมพันธ์  เชื้อสุข  บริษัท เอเล็ตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
25  คุณสิทธิศักดิ์  ศรีเสาวนันท์  ธนาคารออมสิน
26  คุณสุทธิชัย  อินทรัมพรรย์  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
27  คุณอภินัทธ์  แช่มลำเจียก  บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
28  คุณเอกภพ  บุญเพ็ง  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
29  คุณโอภาส  หมื่นแสน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“กรรมการโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของ กรรมการโครงการฯ และผลการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

ฝ่ายรับสมัครและบริหารโครงการฯ”เอกสารประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตร “CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+)” รุ่นที่ 1
หนังสือยินยอม หลักสูตร “CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+)” รุ่นที่ 1

คณะกรรมการโครงการฯ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าอบรมโดยการส่งเอกสาร ดังนี้

  1. หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน
  2. หนังสือยินยอมเข้าร่วมอบรม
สามารถแนบไฟล์ที่ เมนู "Attach File" หรือ

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ก่อนเวลา 18.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์