ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตร “CompTIA Advanced Security Practitioner+ (CASP+)” รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2563

# ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1  คุณกมลพรพรรณ  คงเกตุประดิษฐ์  บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด
2  คุณกวินพัฒน์  สินธพไพศาล  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
3  คุณกันตินาท  นิธิภรภัทร์  บริษัท คาวันญ่า กรุ๊ป เอเชีย จำกัด
4  คุณเกรียงไกร  วงศ์พินิจนันท์  บริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
5  คุณคณฺิศร  สีอันยู้  บริษัท ดีไอทีซี จำกัด
6  คุณจิรดา  ปราชญาภาณุชาติ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
7  คุณชัชวาล  สุวรไตร  บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด
8  คุณชิตพล  จีขาว  บริษัท ไทยพานิชย์ประกันชีวิต จำกัด มหาชน
9  คุณฐิตารีย์  กุลอาจศรี  บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด
10  คุณทศพล  จรเด่น  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
11  คุณธนกฤต  สุขเจริญ  บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
12  คุณนัศรี  สันหีม  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
13  คุณพงศ์ภัทร์   รักเดช  บริษัท แอ็ดวานซ์ไดร์ฟ จำกัด
14  คุณพัฒนนท์  ทองแดง  ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
15  คุณพิณัฐ  โลศิริ  บริษัท เออีเอส กรุ๊ป จำกัด
16  คุณพีร์  เผือกสุวรรณ  บริษัท คิงเพาเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
17  คุณภาคี  นิธิประดิษฐกุล  บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด
18  คุณภาณุพงษ์  เพิ่มพิมล  บริษัท ไอโรบัสท์ จำกัด
19  คุณยศวีร์  จิรโชติภิวัฒน์  บริษัท โกชู โคซัน จำกัด
20  คุณวีระชาติ  ชูโฉม  บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
21  คุณศุภกฤดิ  เมืองโคตร  บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด
22  คุณศุภฤกษ์  อิทธิพลานุคุปต์  บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
23  คุณสถาพร  กุลนิล  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
24  คุณสมควร  ทาชุ่ม  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
25  คุณสุกัญญา  สุรเนาวรัตน์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
26  คุณสุโชติ  สินธ์ศิริมานะ  บริษัท ไทยคม มหาชน จำกัด
27  คุณอนุชา  เกษมวัฒนากุล  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
28  คุณอภิรักษ์  ขันแก้วลดา  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
29  คุณอรรณพ  รักษาสิริ  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
30  คุณเอกฉันท์  รัตนเลิศนุสรณ์  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

“กรรมการโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของ กรรมการโครงการฯ และผลการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

ฝ่ายรับสมัครและบริหารโครงการฯ”เอกสารประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตร “CompTIA Advanced Security Practitioner+ (CASP+)” รุ่นที่ 1
หนังสือยินยอม หลักสูตร “CompTIA Advanced Security Practitioner+ (CASP+)” รุ่นที่ 1

คณะกรรมการโครงการฯ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าอบรมโดยการส่งเอกสาร ดังนี้

  1. หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน
  2. หนังสือยินยอมเข้าร่วมอบรม
สามารถแนบไฟล์ที่ เมนู "Attach File" หรือ

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ก่อนเวลา 18.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์