• IT Cyber Security

  Certification Program

  โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศด้วยมาตรฐานในระดับสากล
  Register Learn more
 • Digital Manpower

  CompTIA Certification

  by Software Park Thailand

  Register Learn more
 • Register Now

  CompTIA Security+

  27-30 August 2019

  Register Learn more

โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศด้วยมาตรฐานในระดับสากล

IT Cyber Security Certification Program


โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการสร้างความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในความมั่นคงปลอดภัยของระบบ การระบุความเสี่ยง การลดความเสี่ยง ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการควบคุมความปลอดภัยในการรักษาความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศได้อย่างสัมฤทธิ์ผลในด้านการรักษาความลับ การรักษาความถูกต้องครบถ้วนและการรักษาความพร้อมใช้ของข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อให้สามารถจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายองค์กร ระเบียบข้อบังคับของอุตสาหกรรมและกฎหมาย รวมถึงการเรียนรู้การตรวจหาการโจมตีเพื่อจัดทำเป็นรายงานเชิงอาชญากรรมได้และเพื่อป้องกันการโจมตีในอนาคต โดยทักษะที่ได้รับจะจัดอยู่ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้มีปริมาณมากขึ้นในตลาดแรงงานและความเท่าทันกับยุคเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป

 • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้มีปริมาณมากขึ้นในตลาดแรงงานและเท่าทันกับยุคเศรษฐกิจดิทัล
 • เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ได้รับประกาศนียบัตรในระดับสากล
CompTIA Security+ CompTIA Security+ Course Outline  Register Now
CompTIA CySA+ CompTIA Cybersecurity Analyst Course Outline  Register Now
CompTIA CASP+ CompTIA Advanced Security Practitioner Course Outline  Register Now

การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ


 • ผู้สมัครสามารถเลือกอบรมได้เพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น
 • หน่วยงานละไม่เกิน 5 ท่าน
 • คุณสมบัติ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
  • เป็นบุคลากรที่ตรงตาม กลุ่มเป้าหมายโครงการ
  • มีตำแหน่งงาน หรือลักษณะงาน สอดคล้อง กับงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เช่น IT Support, System Engineer, Network Engineer, IT Auditor, IT Manager, System Manager, Network Manager, IT Project Manager ตลอดจนผู้ที่ทำงานทางด้านพัฒนาโปรแกรม เช่น Programmer, System Analyst เป็นต้น
  • มีความรู้พื้นฐานตามหลักสูตรที่เข้าอบรม
  • สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
  • ต้องมีความพร้อม และให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดการฝึกอบรม
 • วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
  • ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกเข้าอบรมก่อนการเข้าอบรม 15-30 วัน และสามารถติดตามการประกาศรายชื่อได้ที่ เว็บไซต์โครงการฯ Click

กลุ่มเป้าหมายโครงการ (200 คน)


หน่วยงานภาคเอกชน

หน่วยงานภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ, องค์การมหาชน

สถาบันการเงิน, บริษัทประกันภัย, ประกันชีวิต, โรงพยาบาล

สถานบันการศึกษาภาครัฐ และเอกชน

หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความสนใจ
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯรายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ


ลำดับ ขั้นตอน รายละเอียด
1

ลงทะเบียนสมัครอบรม

 • ศึกษารายละเอียดโครงการ รายละเอียดหลักสูตร
 • ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
 • กรอกข้อมูลผู้สมัครตามความเป็นจริง และครบถ้วน
2

โครงการฯ ยืนยันการลงทะเบียน

 • โครงการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียน
 • โครงการฯ ส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียน ภายใน 3 วัน
3

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

 • โครงการฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ได้ที่ เว็บไซต์โครงการฯ
  • ประกาศ ล่วงหน้า 15 - 30 วัน ก่อนการฝึกอบรมแต่ละรุ่นผ่านเว็บไซต์โครงการฯ Click
  • ส่งอีเมลแจ้งไปยังผู้ผ่านการคัดเลือก
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม ศึกษากำหนดการอบรม สถานที่จัดอบรมให้ครบถ้วน
4

ชำระเงินค่าลงทะเบียน

 • ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม ชำระเงินค่าลงทะเบียนอัตราตามรายวิชาที่ลงทะเบียน ภายใน 15 วันก่อนการฝึกอบรม
  • CompTIA Security+ ราคา 10,000 บาท
  • CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) ราคา 12,000 บาท
  • CompTIA Advanced Security Practitioner+ (CASP+) ราคา 12,000 บาท

  **ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% และได้รับการยกเว้นภาษีหักที่จ่าย 3% เนื่องจากเป็นหน่วยงานภาครัฐ**

5

แนบไฟล์เอกสาร

 • ผู้ผ่านการคัดเลือกแนบไฟล์เอกสาร ภายใน 15 วัน ก่อนวันที่ท่านอบรม ดังนี้
  • หลักฐานการชำระเงิน
  • หนังสือยินยอมการเข้าร่วมโครงการ
6

อบรมตามวันเวลาและสถานที่ ที่กำหนดในแต่ละรุ่น

 • ระยะเวลาการฝึกอบรม 4 วัน/24 ชั่วโมง ( 9.00 – 16.00 น.)
  • CompTIA Security+
  • CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+)
  • CompTIA Advanced Security Practitioner+ (CASP+)
7

สอบมาตรฐานสากล ตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด

 • ภายใน 15 วันหลังจากจบการอบรมในแต่ละรุ่น ผู้อบรมดำเนินการดังนี้
  • ทำชุดฝึกฝนให้เกิดความชำนาญและความพร้อมในการสอบมาตรฐานสากล
  • ตกลง วัน เวลา ในการเข้าสอบกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบฯ
  • เข้าสอบ ตามวัน เวลา ที่ตกลงกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบฯ
8

การรับใบประกาศนียบัตร

 • ประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล
  • ศูนย์สอบจัดส่ง Digital Certification ทางอีเมลผู้ที่สอบผ่าน
  • Person VUE จัดส่งประกาศนียบัตรตามที่อยู่ของผู้ที่สอบผ่าน
 • ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการอบรม (Software Park Thailand)
  • หลังจากผู้อบรมสอบมาตรฐานสากลแล้วเสร็จ ทางโครงการฯจัดส่งประกาศนียบัตรที่ออกโดย Software Park Thailand ตามที่อยู่ที่ผู้อบรมลงทะเบียนไว้

กรรมการโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ โดยพิจาณาจากตำแหน่งงานที่ตรงกับหลักสูตรที่สมัครเข้ารับการอบรม ลำดับการสมัครเข้าร่วมโครงการ และเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดโครงการและผลการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
ข้อกำหนดการอบรม


 1. ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
 2. มีชั่วโมงการร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 3. ก่อนการสอบมาตรฐานสากล ผู้อบรมต้องฝึกทำระบบฝึกฝนออนไลน์ (Learning Management System) โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะสามารถลงทะเบียนสอบมาตรฐานสากลได้
 4. ภายใน 15 วัน หลังจากอบรม ผู้อบรมต้องสอบมาตรฐานสากล ตามที่สถานที่
  ที่โครงการฯ กำหนด
 5. หลังจากสอบมาตรฐานสากลผ่านแล้ว จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการจาก Software Park Thailand
หมายเหตุ
กรณีผู้อบรมเข้ารับการอบรม แต่ไม่สอบมาตรฐานสากล ตามวัน เวลา ที่ตกลงไว้กับโครงการฯ ผู้อบรมจะต้องชำระเงินค่าอบรมเต็มจำนวนในอัตรา ดังต่อไปนี้
 • CompTIA Security + ราคา 25,000 บาท
 • CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) ราคา 35,000 บาท
 • CompTIA Advanced Security Practitioner+ (CASP+) ราคา 45,000 บาท